Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen, og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

Visjon
Vi skal stimulere og bidra til positiv utvikling i Hallingdal.

Verdier
Vi er langsiktige samfunns- og kulturbyggere.

Hensikt
Stiftelsen skal:

 • Bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank1 Hallingdal Valdres.
 • Utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter.
 • Understøtte SpareBank1 Hallingdal Valdres i bankens videreføring av  sparebanktradisjoner.
 • Utvise stort samfunnsengasjement, og bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til almennyttige formål.
 • Bidra til økt frivillig engasjement og dugnadsvilje.

Miljøpolicy
Sparebankstiftelsen Hallingdal sin miljøpolicy er en del av stiftelsens overordnede strategiske styringsdokumenter. Strategien er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med konsulenter knyttet til program for Miljøfyrtårnsertifisering.

Stiftelsen gir støtte til lag, organisasjoner og selskaper som gjennomfører Miljøfyrtårnsertifisering, eller gjennomfører arrangementer og prosjekter i henhold til gjeldende miljøkrav. Det er naturlig at vi også gjennomfører vår drift på en bærekraftig måte med mins mulig utslipp. Vi ønsker å merke vår arbeidsplass med Miljøfyrtårn.

Det er ønskelig at vi samarbeider med våre leverandører og gavemottakere for at de også skal arbeide for et lavt energiforbruk, lave CO2 utslipp og ha en bærekraftig drift.

Vår miljøpolicy er åpne for alle aktører på våre nettsider. Arbeidsdokumentet brukes av egne ansatte, tillitsvalgte og andre som har kontakt med stiftelsen.

Miljømål

 1. Stiftelsen har bestemt at driften av kontoret i Hemsedal skal foregå i henhold til merkeordningen Miljøfyrtårn.
 2. Stiftelsen skal drives med minst mulig utslipp og lavt energiforbruk.
 3. Stiftelsen søker en driftsform som er CO2 nøytral fra 2023.
 4. Energiforbruk skal skje fra fornybare kilder.
 5. Avfallshåndtering skal som et minimum følge gjeldende lovkrav til forsvarlig håndtering. Ledelsen i selskapet skal søke å velge løsninger som reduserer miljøbelastningen ytterligere selv om dette medfører høyere kostnader til avfallshåndteringen.
 6. Stiftelsen skal ha et fungerende rapporteringssystem for å beskrive nå situasjonen av driften.
 7. Behandling av rapportene skal gjøres av stiftelsens styre. Dette skal inn i styrets årsplan.
 8. Stiftelsen vil fremover samle inn mer informasjon om bærekrafts profilen til prosjektene og arrangementene som mottar gave fra stiftelsen.
 9. Stiftelsen har egne parametere for å ivareta miljø og utslipp fra selskapene i stiftelsens verdipapirportefølje.