Gave kan gis til lag og organisasjoner som i sin virksomhet favner bredt. Sparebankstiftelsen legger vekt på at gaven bidrar til trivsel og vekst i Hallingdal og Valdres.

Prosjektet eller arrangementet må være tilgjengelig for allmennheten. Gave kan gis til store kulturarrangement/ idrettsarrangement som favner bredt i lokalsamfunnet. Eksempler på store arrangementene kan være Norges Cup, NM, Landskappleik o.l. Det er ikke anledning til søke i regi av kommersielle aktører.

Det er anledning til å søke om gave til oppgradering av eksisterende anlegg.

For alle søknader må det utarbeides dokumentasjon for miljøbelastning, og håndtering av konsekvenser ved eventuelle miljøbelastninger. Oppfølging av eventuelle byggtekniske regler og universell utforming av anlegg må beskrives i søknaden.

Det er ikke anledning til å søke om støtte til ordinært vedlikehold eller drift av anlegg.

Søknadene blir behandlet fortløpende på de ordinære styremøtene i Sparebankstiftelsen. Det er normalt 5 møter i året, så noe ventetid må påregnes.


Kriterier for gave til prosjekt og arrangement

 1. Lag, foreninger, og frivillige organisasjoner i Hallingdal og Valdres med organisasjonsnummer og registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan søke. 
 2. Det man søker støtte til skal være konkrete tiltak med et klart uttrykt mål.
 3. Prosjekter må være i en tidlig fase. Det må være utviklingsorientert og gir varig verdi.
 4. Investeringer, tiltak og prosjekt skal ha langvarig verdi og gi nytte for mange i lokalsamfunnet.
 5. Gjennomføringsplanen skal ha definert startdato og ferdigdato.
 6. Gavene skal løfte frivillig engasjement og inspirere til dugnadsvilje. Søknaden må inneholde et anslag over dugnadsinnsatsen i prosjektet.
 7. Søknad om gave må leveres elektronisk i henhold til søknadsskjema på stiftelsens hjemmesider. Søkere må følge veiledning til søkere i søknadsskjema på hjemmesiden.
 8. Ved alle gaver over kr. 100.000,- kreves revidert og godkjent regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt. 
 9. Styret gir bestemmelser rundt eventuelle delutbetalinger før prosjektet er sluttført. Ved gaver under kr. 100.000,- vurderer styret krav til dokumentasjon.
 10. Prosjektet skal levere en sluttrapport med beskrivelse av gjennomføring i henhold til tilsagnsbrev.
 11. Prosjektet må finne sted i en av de seks kommunene i Hallingdal, eller en av de fem kommunene Vang, Vestre Slidre, Nord Aurdal, Sør Aurdal eller Etnedal i Valdres. Prosjekter i Øystre Slidre må søke Sparebankstiftelsen Øystre Slidre


Det gis ikke gave til følgende søknader:

 1. Prosjekter som omhandler enkeltpersoner, religiøse eller politiske formål.
 2. Rene driftstilskudd. (lønn, husleie, innkjøp av utstyr og andre driftskostnader) 
 3. Prosjekter som omhandler næringsvirksomhet.
 4. Oppgaver som hører inn under offentlig kjernevirksomhet.
 5. Skoleturer, sosiale tilstelninger, og reiser for lag og foreninger.
 6. Ren veldedighet og nødsarbeid. 
 7. Landsdekkende eller internasjonale organisasjoner.
 8. Prosjekter som allerede er fullført eller i en avsluttende fase.
 9. Virksomheter som vurderes i strid med lokalsamfunnets etiske normer.
 10. Typiske sponsormidler. Stiftelsen inngår ikke sponsoravtaler.

 

Webinar om gavetildelinger til drift og prosjekter
Informasjon om hvilke typer gaver Sparebankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre gir til lag og foreninger kan du se i et webinar avholdt 18. januar 2022.

Du kan se et opptak av sendingen her:  Gave til lag og foreninger. Sendingen starter ca. 4 minutter ut i opptaket. Presentasjonen i webinaret kan dere se her.